Perfil de usuario/a

Nghe Nhạc Phê

Resumen biográfico

Bài Hát: V́ Sao Trong Ḷng Tôi Remix - DJ Phát Bi

Lúc yêu em c?ng là khi ng??i ?i r?t xa
Tôi không tin trái tim em nh? giá l?nh
Ti?ng yêu tôi trao b?ng muôn l?i ca,
Mà em nh? ch?ng nghe nên t́nh tôi c? mang theo trong th?m kín.

Bi?t bao nhiêu n?i ni?m ch?a ???c trao ??n em,
Thâm tâm tôi ?ă kh?c tên em m?t r?i.
Th? nên tôi ?ây ?ành mang t? ?ây,
T́nh muôn ki?p không bao gi? em hi?u cho th́ thôi ?ành th?.

Bao n?m qua tôi ?ă s?ng trong n?i cô ??n ng??i h?i.
Nàng là ng??i ?ă ??n cho tôi bi?t yêu th??ng.
?ành sao ng??i ?i,?ành saong??i b? quên.
N?i ?ây có m?t ng??i th?m yêu, th?m nh? m?t ng??i.
Tôi c?u mong b́nh minh t? ?ây r?i s? có em.

Khi nhân gian ?ă có thêm m?t v́ sao ? trên tr?i cao.
Không ai hay tôi ?ă m?t ?i v́ sao thôi con tim tôi ?ành m?t.
Khi nhân gian ?ă có thêm m?t v́ sao ? trên tr?i cao.
Không ai nghe, ai th?y ? trong ḷng tôi thêm ngôi sao b?ng l?nh giá.
V́ ai ?
V́ sao ?ă mang tên em ?

Nghe thêm t?i website: http://bit.ly/nonstop-viet-mix